sachklub Apollo

Pravidla šachu FIDE

04.02.2011 22:17

 

 

 


 


 

Pravidlá šachu FIDE


 

PRAVIDLÁ HRY 2

Článok 1: Podstata a ciele šachovej partie 2

Článok 2: Počiatočné postavenie figúrok na šachovnici 2

Článok 3: Ťahy figúrok 3

Článok 4: Vykonanie ťahu figúrkou 5

Článok 5: Ukončenie partie 6

PRAVIDLÁ PRE TURNAJE 6

Článok 6: Šachové hodiny 6

Článok 7: Pozície proti pravidlám 7

Článok 8: Zaznamenávanie ťahov 8

Článok 9: Nerozhodná partia 8

Článok 10: Záver rýchlej hry 9

Článok 11: Bodovanie 9

Článok 12: Správanie sa hráčov 9

Článok 13: Úloha rozhodcu (pozri Predslov) 10

Článok 14: FIDE 10

PRÍLOHY 11

A. Rýchly (rapid) šach 11

B. Bleskový šach 11

C. Algebraická notácia 11

D. Ukončenie rýchlej hry bez prítomnosti rozhodcu v hracom mieste 13

E. Pravidlá pre hru nevidiacich a zrakovo postihnutých 13

F. Pravidlá pre šach960 14

G. Smernica pre prípad potreby prerušenia partie 15


 

Pravidlá šachu FIDE (ďalej len Pravidlá) pojednávajú o praktickom šachu. Slovenský text je prekladom anglického textu, ktorý je autentickou verziou Pravidiel šachu schválených na 77. Kongrese FIDE v Drážďanoch (Nemecko) v novembri 2008. Pravidlá nadobudnú účinnosť dňom 1. júla 2009.

V týchto Pravidlách sa slová „on", „jemu", „jeho" používajú aj vo význame „ona", „jej".

PREDSLOV

Pravidlá šachu nemôžu obsiahnuť všetky možné situácie, ktoré môžu nastať v priebehu hry a ani nemôžu upravovať všetky administratívne otázky. V prípadoch, ktoré nie sú presne vymedzené niektorým článkom Pravidiel, by správne rozhodnutie malo byť možné dosiahnuť skúmaním podobných situácií, ktoré sú rozoberané v Pravidlách. Pravidlá predpokladajú, že rozhodcovia uplatňujú potrebnú spôsobilosť, zdravý úsudok a absolútnu objektivitu. Príliš podrobný predpis by mohol obmedzovať rozhodcu pri slobodnom prijímaní rozhodnutia a tým mu brániť pri hľadaní riešenia problému, ktoré by bolo vedené spravodlivosťou, logikou a konkrétnymi okolnosťami.

FIDE vyzýva všetkých šachistov a federácie, aby prijali tento výklad Pravidiel.

Ktorákoľvek členská federácia má právo zaviesť podrobnejšie predpisy pod podmienkou, že:

 1. nijakým spôsobom nebudú v rozpore s oficiálnymi Pravidlami šachu FIDE; a 

 2. ich platnosť bude obmedzená na územie príslušnej federácie; a 

 3. nebudú platiť pre žiadne zápasy, majstrovstvá alebo kvalifikačné podujatia FIDE, či pre turnaje započítavané pre medzinárodné tituly a ratingovú listinu FIDE,

 

PRAVIDLÁ HRY

Článok 1: Podstata a ciele šachovej partie

1.1 Šachovú partiu hrajú dvaja súperi, ktorí striedavo premiestňujú svoje figúrky na štvorcovej doske nazývanej „šachovnica". Partiu začína hráč s bielymi figúrkami. Hráč je „na ťahu" akonáhle jeho súper vykonal svoj ťah. (Pozri článok 6.7)

1.2 Cieľom oboch hráčov je ohroziť „súperovho" kráľa takým spôsobom, aby súper nemal žiaden prípustný ťah. Hráč, ktorý dosiahol tento cieľ, „dal mat" súperovmu kráľovi a vyhral partiu. Nie je prípustné ponechať svojho kráľa napadnutého, vystaviť svojho kráľa napadnutiu a ani brať súperovho kráľa. Súper, ktorého kráľ dostal mat, prehral partiu.

1.3 Ak vznikne také postavenie, že ani jeden z hráčov nie je schopný dať mat, skončila partia nerozhodne.

Článok 2: Počiatočné postavenie figúrok na šachovnici

2.1 Šachovnicu tvorí mriežka 8x8 zo 64 rovnocenných štvorcových polí, striedavo svetlých („biele polia") a tmavých („čierne polia").

Šachovnica sa umiestni medzi hráčov tak, že rohové pole po pravici hráča je biele.

2.2 Na začiatku partie má jeden hráč 16 figúrok svetlej farby („biele" figúrky); druhý hráč má 16 figúrok tmavej farby („čierne" figúrky). Tieto figúrky sú nasledujúce (s obvykle používanými symbolmi):

Biely kráľ, obvykle označovaný symbolom

Biela dáma, obvykle označovaná symbolom

Dve biele veže, obvykle označované symbolom

Dvaja bieli strelci, obvykle označovaní symbolom

Dvaja bieli jazdci, obvykle označovaní symbolom

Osem bielych pešiakov, obvykle označovaných symbolom

Čierny kráľ, obvykle označovaný symbolom

Čierna dáma, obvykle označovaná symbolom

Dve čierne veže, obvykle označované symbolom

Dvaja čierni strelci, obvykle označovaní symbolom

Dvaja čierni jazdci, obvykle označovaní symbolom

Osem čiernych pešiakov, obvykle označovaných symbolom

 

  1. Počiatočné postavenie figúrok na šachovnici je nasledujúce:

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Osem zvislých skupín polí sa nazýva „stĺpce". Osem vodorovných riadkov polí sa nazýva „rady". Rovná spojnica polí rovnakej farby od jedného kraja šachovnice k susednému okraju sa nazýva „uhlopriečka".

Článok 3: Ťahy figúrok

3.1 Nie je dovolené ťahať figúrkou na pole obsadené figúrkou rovnakej farby. Ak figúrka ťahá na pole obsadené súperovou figúrkou, potom túto súperovu figúrku berie a odstráni ju zo šachovnice ako súčasť toho istého ťahu. Figúrka napadá súperovu figúrku, ak môže na tomto poli vykonať branie podľa článkov 3.2 až 3.8.

Figúrka ohrozuje určité pole aj vtedy, ak figúrka nemôže vykonať ťah na toto pole, pretože by ponechala alebo vystavila kráľa svojej farby napadnutiu.

 

  1. Strelec môže ťahať na ktorékoľvek pole uhlopriečky, na ktorej stojí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Veža môže ťahať na ktorékoľvek pole stĺpca alebo radu, na ktorých stojí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Dáma môže ťahať na ktorékoľvek pole stĺpca, radu alebo uhlopriečky, na ktorých stojí.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

3.5 Pri vykonávaní týchto ťahov nemôžu strelec, veža alebo dáma prekročiť žiadnu figúrku.

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Jazdec môže ťahať na jedno z polí najbližších k poľu, na ktorom sa sám nachádza, ale nie na tom istom stĺpci, rade alebo uhlopriečke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 a) Pešiak môže ťahať dopredu na neobsadené pole bezprostredne pred ním na tom istom stĺpci, alebo

b) pri svojom prvom ťahu môže ťahať ako v 3.7.a), alebo môže postúpiť o dve polia na rovnakom stĺpci pod podmienkou, že obe polia sú neobsadené; alebo

c) pešiak môže ťahať na pole obsadené nejakou súperovou figúrkou, ktoré je po uhlopriečke pred ním na niektorom susednom stĺpci, pričom berie túto figúrku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Pešiak ohrozujúci pole, ktoré prekročil súperov pešiak postupujúci jedným ťahom o dve polia zo svojho počiatočného postavenia, môže brať tohto súperovho pešiaka ako keby tento ťahal iba o jedno pole. Toto branie možno vykonať len bezprostredne nasledujúcim ťahom a nazýva sa „branie mimochodom" („en passant").

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Keď dosiahne pešiak najvzdialenejší rad od svojho počiatočného postavenia, musí byť ako súčasť tohto ťahu zamenený na tom istom poli za novú dámu, vežu, strelca alebo jazdca rovnakej farby, akú mal tento pešiak. Voľba hráča nie je obmedzená na figúrky, ktoré boli predtým brané. Táto zámena pešiaka za inú figúrku sa nazýva „premena" a pôsobnosť novej figúrky je okamžitá.

3.8 a) Kráľ môže vykonať svoj ťah dvoma rôznymi spôsobmi:

potiahne na ktorékoľvek susediace pole, ktoré nie je ohrozené jednou alebo viacerými súperovými figúrkami.

 

 

 

 

 

 

 

 

vykoná „rošádu". Rošáda je ťah kráľa a ľubovoľnej z veží rovnakej farby po hráčovom prvom rade, ktorý je považovaný za jediný ťah kráľa. Vykoná sa nasledovne: kráľ sa premiestni zo svojho pôvodného poľa o dve polia smerom k veži na svojom pôvodnom poli a potom sa veža premiestni na pole, ktoré práve prekročil kráľ.

Pred rošádou bieleho na stranu kráľa Po rošáde bieleho na stranu kráľa

Pred rošádou čierneho na stranu dámy Po rošáde čierneho na stranu dámy

Pred rošádou bieleho na stranu dámy Po rošáde bieleho na stranu dámy

Pred rošádou čierneho na stranu kráľa Po rošáde čierneho na stranu kráľa

 

b) 1) Právo vykonať rošádu zaniká:

a) ak sa už ťahalo kráľom; alebo

b) s vežou, s ktorou sa už ťahalo.

2) Rošádu nemožno dočasne vykonať ak:

a) pole, na ktorom kráľ stojí alebo pole, ktoré musí kráľ prekročiť, alebo pole, ktoré má kráľ obsadiť, je ohrozované jednou alebo viacerými súperovými figúrkami; alebo

b) sa medzi kráľom a vežou, s ktorou sa má vykonať rošáda, nachádza akákoľvek figúrka.

3.9 Kráľ je „v šachu", ak je napadnutý jednou alebo viacerými súperovými figúrkami a to aj vtedy, ak tieto figúrky nemôžu na toto pole ťahať, pretože by potom ponechali alebo vystavili svojho kráľa šachu. Nesmie sa vykonať ťah žiadnou figúrkou, ktorým sa kráľ rovnakej farby vystaví alebo ponechá v šachu.

Článok 4: Vykonanie ťahu figúrkou

4.1 Každý ťah sa musí vykonať len jednou rukou.

4.2 Hráč, ktorý je na ťahu, smie upraviť postavenie jednej alebo viacerých figúrok na ich poliach, a to pod podmienkou, že najprv upozorní na svoj zámer (napr. vyslovením „j'adoube" alebo „opravujem").

4.3 Okrem prípadu uvedeného v článku 4.2 ak sa hráč, ktorý je na ťahu, zámerne dotkne na šachovnici:

a) jednej alebo viacerých vlastných figúrok, musí ťahať prvou dotknutou figúrkou, ktorá môže ťahať;

b) jednej alebo viacerých súperových figúrok, musí brať prvú dotknutú figúrku, ktorú možno brať;

c) jednej figúrky každej farby, musí brať túto súperovu figúrku svojou figúrkou. Pokiaľ to nie je možné, musí ťahať prvou dotknutou figúrkou, ak s ňou môže ťahať, alebo musí brať prvú dotknutú figúrku, ak ju môže brať. Ak nie je jednoznačné, či sa ako prvej dotkol vlastnej alebo súperovej figúrky, predpokladá sa, že vlastnej figúrky sa dotkol skôr ako súperovej.

4.4 Ak hráč, ktorý je na ťahu:

a) sa zámerne dotkne svojho kráľa a veže, musí vykonať rošádu na túto stranu, pokiaľ je to prípustné; alebo

b) sa zámerne dotkne veže a potom svojho kráľa, nie je mu dovolené týmto ťahom vykonať rošádu na túto stranu a situácia sa rieši podľa článku 4.3.a); alebo

c) zamýšľa vykonať rošádu, sa dotkne kráľa alebo súčasne kráľa i veže, avšak rošáda na túto stranu je neprípustná, musí hráč vykonať iný prípustný ťah svojím kráľom vrátane rošády na druhú stranu. Keď kráľ nemá žiadny prípustný ťah, môže hráč vykonať akýkoľvek prípustný ťah; alebo

d) premieňa pešiaka, výber novej figúry je ukončený vtedy, keď sa táto nová figúra dotkla poľa premeny.

4.5 Ak nie je možné žiadnou dotknutou figúrkou ťahať alebo nie je možné žiadnu dotknutú figúrku brať, môže hráč vykonať akýkoľvek prípustný ťah.

4.6 Pokiaľ hráč pri vykonávaní prípustného ťahu (alebo časti prípustného ťahu) vypustil figúrku na nejaké pole, nemôže v tomto ťahu touto figúrkou ťahať na iné pole. Ťah sa potom považuje za vykonaný. Ťah sa nazýva prípustný, keď boli splnené všetky príslušné ustanovenia uvedené v článku 3. Ak ťah nie je prípustný, namiesto neho bude vykonaný iný ťah v zmysle článku 4.5:

a) v prípade brania, keď bola braná figúrka odstránená zo šachovnice a hráč umiestnením svojej figúrky na nové pole vypustil túto berúcu figúrku zo svojej ruky; alebo

b) v prípade rošády, keď hráč vypustil vežu na pole predtým križované kráľom. Keď hráč vypustil kráľa z ruky, ťah ešte nie je vykonaný, avšak hráč už nemá právo vykonať iný ťah ako je rošáda na túto stranu, pokiaľ je prípustná; alebo

c) v prípade premeny pešiaka, keď pešiak bol odstránený zo šachovnice a hráč vypustil z ruky novú figúrku po tom, čo ju umiestnil na pole premeny. Ak hráč vypustil z ruky pešiaka, ktorý dosiahol pole premeny, ťah ešte nie je vykonaný, avšak hráč už nemá ďalej právo hrať pešiakom na iné pole.

4.7 Hráč stráca právo reklamovať súperovo porušenie článku 4, pokiaľ sa sám zámerne dotkol figúrky.

Článok 5: Ukončenie partie

5.1 a) Partiu vyhral hráč, ktorý dal mat súperovmu kráľovi. Tým sa partia okamžite končí, pokiaľ ťah vedúci k matovej pozícii bol prípustný.

b) Partiu vyhral hráč, ktorého súper prehlási, že sa vzdáva. Tým sa partia okamžite končí.

5.2 a) Partia je nerozhodná, ak hráč na ťahu nemôže vykonať žiaden prípustný ťah a jeho kráľ nie je v šachu. Hovoríme, že partia skončila „patom". Tým sa partia okamžite končí, pokiaľ ťah vedúci k patovej pozícii bol prípustný.

b) Partia je nerozhodná, ak vznikne postavenie, z ktorého ani jeden hráč nemôže dať mat súperovmu kráľovi akoukoľvek postupnosťou prípustných ťahov. Hovoríme, že partia skončila „mŕtvou pozíciou". Tým sa partia okamžite končí, pokiaľ ťah vedúci k tejto pozícii bol prípustný. (Pozri článok 9.6)

c) Partia je nerozhodná po dohode oboch hráčov v priebehu partie. Tým sa partia okamžite končí. (Pozri článok 9.1).

d) Partia môže byť nerozhodná, ak sa rovnaké postavenie má vyskytnúť alebo sa práve vyskytlo najmenej tretikrát. (Pozri článok 9.2).

e) Partia môže byť nerozhodná, ak obaja hráči v priebehu posledných aspoň 50 po sebe idúcich ťahoch neurobili ťah akýmkoľvek pešiakom a nebrali žiadnu figúrku. (Pozri článok 9.3).

PRAVIDLÁ PRE TURNAJE

Článok 6: Šachové hodiny

6.1 „Šachové hodiny" sú hodiny s dvoma časovými ukazovateľmi navzájom prepojenými takým spôsobom, že v jednom okamihu je v chode len jeden z nich.

Hodinami" sa v zmysle Pravidiel myslí len jeden z dvoch časových ukazovateľov.

Každý časový ukazovateľ má „zástavku".

Padnutie zástavky" znamená uplynutie času prideleného hráčovi.

6.2 a) Pri používaní šachových hodín musí každý hráč vykonať minimálny počet ťahov alebo všetky ťahy v pridelenom časovom úseku a/alebo mu môže byť pridelený doplnkový čas ku každému ťahu. Toto všetko musí byť určené vopred.

b) Čas, ktorý hráč ušetril v priebehu jedného časového úseku, sa pridá k času použiteľnému pre ďalší úsek hry s výnimkou tzv. „time delay mode" (režimu časového oneskorenia). Pri tomto režime majú hráči pridelený „hlavný čas na rozmýšľanie". Každý hráč dostáva tiež „pevný čas navyše“ ku každému ťahu. Odpočítanie hlavného času začína až po uplynutí pevného času. Pokiaľ hráč zastaví svoje hodiny pred uplynutím pevného času, potom sa hlavný čas na rozmýšľanie nemení bez ohľadu na podiel využitého pevného času.

6.3 Okamžite po spadnutí zástavky treba skontrolovať, či boli splnené podmienky článku 6.2.a).

6.4 Pred začiatkom partie rozhodne rozhodca o tom, kde budú umiestené šachové hodiny.

6.5 V čase určenom pre začiatok partie sa spustia hodiny hráča, ktorý má biele figúrky.

6.6 a) Ľubovoľný z hráčov, ktorí príde k šachovnici po začiatku konania, prehrá partiu. Čakacia doba je teda 0 minút. Propozície turnaja môžu stanovovať inak.

b) V prípade, že propozície turnaja stanovujú inak, ak žiaden z hráčov nie je prítomný na začiatku, hráč, ktorý má biele figúry, stratí všetok čas, ktorý uplynie do jeho príchodu, pokiaľ propozície turnaja nestanovujú alebo pokiaľ rozhodca nerozhodne inak.

6.7 a) V priebehu partie každý hráč po vykonaní svojho ťahu na šachovnici zastaví svoje hodiny a spustí súperove hodiny. Hráčovi sa musí vždy umožniť zastaviť svoje hodiny. Ak tak neurobil, nepovažuje sa jeho ťah za dokončený, pokiaľ sa týmto ťahom nekončí partia. (Pozri články 5.1.a), 5.2.a), 5.2.b), 5.2.c) a  9.6)

Doba medzi vykonaním ťahu na šachovnici, zastavením vlastných a spustením súperových hodín sa pokladá za súčasť času prideleného hráčovi.

b) Hráč musí zastaviť svoje hodiny tou istou rukou, ktorou vykonal ťah. Hráč má zakázané držať prst na tlačidle hodín alebo „mávať" nad ním.

c) Hráči musia zaobchádzať s hodinami primerane. Zakazuje sa stláčať ich silnýmy údermi, brať hodiny do rúk alebo ich prevracať. Nevhodné zaobchádzanie s hodinami sa postihuje podľa článku 13.4.

d) Ak hráč nie je schopný používať hodiny, hráč môže na vykonávanie tejto činnosti využiť pomocníka, ktorý musí byť schválený rozhodcom. Jeho hodiny budú rozhodcom upravené spravodlivým spôsobom.

6.8 Zástavka sa považuje za spadnutú, keď túto skutočnosť spozoruje rozhodca alebo keď toto oprávnene reklamuje ľubovoľný z hráčov.

6.9 Hráč prehráva partiu, ak nevykoná vo vymedzenom čase predpísaný počet ťahov, s výnimkou prípadov, v ktorých sa uplatní ustanovenie jedného z článkov 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.2.c). Partia je však nerozhodná, ak vznikne také postavenie, že kráľovi hráča nemôže dať súper mat žiadnou možnou postupnosťou prípustných ťahov.

6.10 a) Všetky údaje na hodinách sa považujú za nezvratné, pokiaľ nenastala zjavná porucha. Šachové hodiny so zjavnou poruchou sa vymenia. Rozhodca vymení hodiny a podľa svojho najlepšieho úsudku nastaví čas na náhradných šachových hodinách.

b) Ak sa počas partie zistí, že nastavenie niektorých alebo oboch hodín bolo nesprávne, ľubovoľný z hráčov alebo rozhodca zastaví okamžite hodiny. Rozhodca urobí správne nastavenie, pričom upraví časy a počítadlo ťahov. Pri určovaní správneho nastavenia použije svoj najlepší úsudok.

6.11 Ak sú spadnuté obidve zástavky a nie je možné zistiť, ktorá zástavka spadla prvá, potom

a) sa v partii bude pokračovať, ak sa to stane v ktoromkoľvek úseku hry okrem posledného úseku,

b) partia končí remízou, ak sa to stane v tom úseku hry, v ktorom musia byť všetky ťahy dokončené.

6.12 a) Ak je potrebné prerušiť partiu, rozhodca zastaví hodiny.

b) Hráč smie zastaviť hodiny len na vyhľadanie pomoci rozhodcu, napríklad keď premenil pešiaka a požadovaná figúra nie je k dispozícii.

c) Rozhodca rozhodne, kedy bude partia v týchto prípadoch pokračovať.

d) Ak hráč zastaví hodiny na vyhľadanie pomoci rozhodcu, určí rozhodca, či mal hráč oprávnený dôvod tak urobiť. Ak je zrejmé, že hráč nemal oprávnený dôvod zastaviť hodiny, bude hráč potrestaný podľa článku 13.4.

6.13 Ak dôjde k nesprávnemu postaveniu a/alebo je potrebné obnoviť predchádzajúce postavenie, určí rozhodca podľa svojho najlepšieho úsudku čas zobrazený na šachových hodinách. Pokiaľ je to potrebné, upraví na hodinách tiež počítadlo ťahov.

6.14 V hracej miestnosti je povolené umiestenie premietacích plôch, monitorov alebo demonštračných tabulí zobrazujúcich aktuálne postavenie na šachovnici, ťahy, počet vykonaných ťahov a hodín, ktoré zobrazujú aj počet ťahov. Hráč však nemá právo reklamácie len na základe týchto informácií.

Článok 7: Pozície proti pravidlám

7.1 a) Ak sa v priebehu partie zistí, že počiatočné postavenie figúrok bolo nesprávne, partia sa zruší a hrá sa nová partia.

b) Ak sa v priebehu partie zistí, že šachovnica bola postavená v rozpore s článkom 2.1, partia pokračuje, ale dosiahnuté postavenie sa musí preniesť na správne umiestnenú šachovnicu.

7.2 Ak sa partia začala s opačnými farbami, potom sa pokračuje v hre, pokiaľ rozhodca nenariadi inak.

7.3 Ak hráč zhodí jednu alebo viacero figúrok, musí správnu pozíciu obnoviť na úkor svojho času. Ak je to potrebné, buď hráč alebo jeho súper zastaví hodiny a požiada rozhodcu o pomoc. Rozhodca môže potrestať hráča, ktorý zhodil figúrky.

7.4 a) Ak sa v priebehu partie zistí, že sa vykonal nemožný ťah vrátane brania súperovho kráľa alebo nedodržania požiadaviek na premenu, uvedie sa pozícia do postavenia bezprostredne pred porušením pravidiel. Ak nie je možné určiť pozíciu bezprostredne pred porušením pravidiel, pokračuje partia od posledne zistiteľného postavenia pred porušením pravidiel. Hodiny sa prestavia v zmysle článku 6.13. Ťah nahrádzajúci neprípustný ťah musí byť v súlade s článkami 4.3 a 4.6. Partia potom pokračuje od tejto obnovenej pozície.

b) Ak situácia popísaná v článku 7.4.a) je spôsobená tým istým hráčom prvýkrát, resp. druhýkrát, pridá rozhodca jeho súperovi v obidvoch prípadoch vždy po dve minúty. Ak sa ten istý hráč previní tretíkrát, potrestá rozhodca tohto hráča prehrou partie. Partia však končí remízou, ak vznikne postavenie, v ktorom súper nemôže dať kráľovi hráča mat žiadnou možnou postupnosťou prípustných ťahov.

7.5 Ak sa v priebehu partie zistí, že figúrky boli posunuté zo svojich polí, uvedie sa pozícia do postavenia pred porušením pravidiel. Ak nie je možné obnoviť pozíciu bezprostredne pred porušením pravidiel, pokračuje partia od posledného zistiteľného postavenia pred porušením pravidiel. Hodiny sa upravia podľa článku 6.13. Partia potom pokračuje od tejto obnovenej pozície.

Článok 8: Zaznamenávanie ťahov

8.1 V priebehu partie je každý hráč povinný zaznamenávať vlastné aj súperove ťahy správnym spôsobom ťah po ťahu, čo najzrozumiteľnejšie a najčitateľnejšie, algebraickou notáciou (Príloha C), do partiára predpísaného pre súťaž. Je zakázané zapisovať si ťahy dopredu, pokiaľ hráč neuplatňuje remízu podľa článku 9.2, 9.3 alebo pokiaľ neprerušuje partiu podľa Smerníc pre prípad potreby prerušenia partie, bodu 1.a. Ak si to želá, môže hráč odpovedať na súperov ťah ešte predtým, ako ho zaznamená. Musí však zapísať svoj predchádzajúci ťah skôr ako vykoná ďalší ťah. Obaja hráči si musia zaznamenať ponuku remízy do partiára (Príloha C13).

Pokiaľ hráč nemôže zaznamenávať partiu, hráč môže na zapisovanie ťahov zabezpečiť pomocníka, ktorý musí byť prijateľný pre rozhodcu. Jeho hodiny upraví rozhodca spravodlivým spôsobom.

8.2 Partiár musí byť viditeľný pre rozhodcu počas celej doby trvania partie.

8.3 Partiáre sú vlastníctvom organizátorov súťaže.

8.4 V prípade, že v niektorom úseku periódy zostáva hráčovi zostalo na hodinách menej ako päť minút a nepridáva sa mu ku každému ťahu dodatočný čas 30 alebo viacej sekúnd, pre zvyšok tejto periódy nemusí dodržiavať podmienky článku 8.1. Okamžite po spadnutí niektorej zástavky si hráč musí úplne doplniť svoj partiár skôr ako vykoná ťah na šachovnici.

8.5 a) Ak ani jeden z hráčov nemusí zaznamenávať svoj

Späť

Vyhľadávanie