sachklub Apollo

Prestupový poriadok.

08.02.2011 18:12

 SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ ZVÄZ

športovo-technická komisia

PRESTUPOVÝ PORIADOK

§ 1 Základné ustanovenia

a/ Prestupový poriadok určuje podmienky, za ktorých sa v Slovenskom šachovom zväze (ďalej len zväz) uskutočňujú u jeho individuálnych členov nasledujúce úkony :

  1. zmeny príslušnosti ku zväzu, klubu, oddielu, spolku, krúžku (ďalej len klub) :

prestup (P),

technický prestup (TP),

mimoriadny prestup (MP)

naturalizácia (N),

  1. štart hráča s licenciou (L),

  2. zmena federácie v ratingovej listine FIDE.

b/ V tomto konaní vystupujú : individuálny člen (ďalej len hráč),

klub, za ktorý je hráč registrovaný (materský klub - MK),

klub, do ktorého hráč hlási prestup (nový klub - NK).

Poznámka : stanovy SŠZ umožňujú aj individuálne členstvo, teda MK alebo NK môže byť aj žiadny klub.

c/ Prestupy, hranie na licenciu a zmenu federácie schvaľuje Výkonný výbor zväzu (VV) prostredníctvom matriky zväzu (ďalej len matrika).

d/ Žiadosť o prestup, naturalizáciu sa podáva v termíne od 01.05. do 15.09. kalendárneho roku

e/ Žiadosť o technický prestup sa podáva do 30 dní odo dňa, kedy nastal po prvý raz tento dôvod :

začiatok štúdia na vyššom type školy mimo miesta doterajšieho trvalého bydliska,

doložená zmena trvalého bydliska do inej obce alebo mesta,

zánik MK.

f / Licencie pre majstrovské súťaže družstiev sa vydávajú podľa ustanovení Súťažného poriadku.

Spôsob vydávania licencií pre iné súťaže družstiev je stanovený rozpismi týchto súťaží.

§ 2 Organizačné pokyny

a/ Hráč žiadajúci zmenu, vypíše všetky požadované údaje na tlačive „Hlásenie o zmene“, uvedie o ktorú zmenu ide a podpíše sa. MK doplní svoje vyjadrenie, pečiatku, dátum a podpis pri P, TP. Obdobne sa vyjadrí aj NK. Za hráča do 15 rokov sa podpisuje jeho zákonný zástupca.

b/ K žiadosti o prestup alebo hosťovanie musia byť priložené :

doklad o zaplatení poplatku,

pri TP aj doklad potvrdzujúci dôvod tejto zmeny.

c/ K žiadosti o vydanie licencie musí hráč priložiť doklad o zaplatení poplatku.

d/ Na oznámenie o prechode z listiny SVK do listiny inej federácie FIDE stačí ľubovoľná písomná forma.

Pri žiadosti o zaradenie z inej federácie na listinu SVK je potrebné priložiť doklad o zaplatení poplatku, resp. poskytnúť údaje na vystavenie členského preukazu.

e/ Za vykonanie úkonov sa platia poplatky podľa Sadzobníka poplatkov a pokút.

§ 3 Prestup

Prestup je zmena príslušnosti ku klubu na dobu neurčitú.

a/ Matrika schváli žiadosť o prestup, ak MK vysloví s prestupom súhlas. Pokiaľ chýba vyjadrenie MK, musí hráč priložiť kópiu svojho oznámenia MK a podací lístok o jeho odoslaní MK. V takomto prípade je MK povinný vyjadriť jednoznačne svoje stanovisko a zaslať ho v lehote do 14 dní matrike. Keď tak neurobí, považuje sa to za súhlas.

b/ MK môže vysloviť nesúhlas s prestupom v prípade, keď došlo k porušeniu písomnej zmluvy (dohody) medzi klubom a hráčom, alebo keď má hráč voči klubu nevyrovnané finančné či materiálne záväzky. Toto musí dokladovať vo svojom stanovisku. V takomto prípade matrika prerokuje námietky a rozhodne o podmienkach schválenia alebo prestup zamietne.

c/ Matrika schvaľuje aj hromadne zaslané prestupy, ak ide o členov toho istého klubu prestupujúcich spoločne. Finančné záležitosti prestupu sa však v tomto prípade vzťahujú na každého hráča osobitne.

d/ Žiadosť o prestup sa podáva v termíne od 01.05. do 15.09. kalendárneho roku.

e/ V kalendárnom roku môže hráč uskutočniť prestup len raz.

§  4 Technický prestup

Technický prestup je zmena príslušnosti ku klubu na dobu neurčitú v situáciách stanovených v §1e/.

a/ Matrika schváli žiadosť o technický prestup aj pri nesúhlase MK, ak nie je hráč k MK inak viazaný.

b/ Ak boli technické prestupy hráčov klubu, ktorý preukázateľne zanikol, uplatnené najneskôr do 30 dní od zániku klubu, schvaľuje ich matrika bez poplatku.

§  5 Mimoriadny prestup

Mimoriadny prestup je zmena príslušnosti ku klubu na dobu neurčitú, ak už hráč v kalendárnom roku uskutočnil P, TP alebo prestupuje mimo prestupový termín. Počet MP je neobmedzený.

§  6 Naturalizácia

Naturalizácia je zmena, ktorou sa cudzinec stáva kmeňovým hráčom družstva klubu.

a/ Matrika vystaví preukaz naturalizovaného hráča na základe žiadosti klubu potvrdenej ŠTK, ak cudzinec za toto družstvo v majstrovských súťažiach družstiev hral najmenej 5 sezón a odohral najmenej 35 partií.

b/ V prípade získania viacerých štatútov naturalizovaného hráča môže hráč využiť právo štartu kmeňového hráča v jednej sezóne len za jedno družstvo.

c/ Za proces naturalizácie sa platí poplatok ako za prvotnú registráciu člena SŠZ.

d/ Štatút naturalizácie je hráčovi ponechaný aj pri zmene názvu klubu, pri jeho zlúčení s iným klubom alebo pri vzniku následníckeho klubu po zaniknutom klube.

e/ Žiadosť o naturalizáciu sa podáva v termíne od 01.05. do 15.09. kalendárneho roku.

§  7 Licencia

V SŠZ je zavedená inštitúcia licenčného hráča.

a/ Domáci hráč môže hrať na licenciu vo viacerých kluboch a družstvách v rôznych súťažiach. Pre každú súťaž musí mať samostatnú licenciu. Svoje rozhodnutie musí oznámiť svojmu MK, ktorý túto skutočnosť len vezme na vedomie, ale nie je oprávnený mu v tom brániť. MK sa odporúča uzavrieť s hráčom písomnú dohodu pre prípad termínovej kolízie zápasov s licenčným klubom hráča.

b/ Zahraničný hráč, ktorý chce hrať v niektorom klube, musí mať na každý súťažný ročník samostatnú licenciu pre konkrétne družstvo v súťaži. Odporúča sa, aby hráč mal s klubom, ktorý ho angažuje, uzatvorenú zmluvu.

Môže hrať vo viacerých kluboch a družstvách v rôznych súťažiach.

c/ Poplatky za licenciu sú rozdielne podľa druhu súťaže a ich výška je každoročne určovaná VV.

d/ Hráči, ktorí ku dňu podania žiadosti o vydanie licencie nedovŕšili 18 rokov, priložia vyjadrenie MK alebo svojho zákonného zástupcu.

e/ Prípadné odchýlky od týchto ustanovení môžu byť upresnené v Súťažnom poriadku.

§  8 Odstupné

a/ NK platí MK za prestup odstupné v prípade, ak MK mal s hráčom uzatvorenú individuálnu písomnú dohodu (zmluvu) na jeho pôsobenie v MK, z ktorej vyplývajú jeho povinnosti ale aj práva voči MK.

b/ V prípade, že MK nemá písomnú dohodu, tak je možné odstupné požadovať len vo výnimočných prípadoch :

pre mládež do 12 rokov, keď MK preukáže, že hráč dosiahol počas pôsobenia v MK národný rating aspoň 2000 ELO,

u hráčov vekovej kategórie do 18 rokov, ak MK preukáže, že hráč dosiahol počas pôsobenia v MK medzinárodný rating aspoň 2300 ELO.

MK musí preukázať konkrétne náklady vynaložené na výkonnostný rast hráča. Nemôžu sa tu zahrnúť bežné klubové aktivity a spoločné tréningy v rámci klubu. Pri oboch alternatívach je potrebné brať do úvahy, či hráč na svoju odbornú prípravu v MK prispieval a takéto náklady si môže započítať hráč ako kompenzáciu voči MK.

c/ Základným právom hráča je slobodne sa rozhodnúť, v ktorom klube a za akých podmienok chce hrať a hráčsky sa zdokonaľovať. Pokiaľ sa rozhodne zmeniť klubovú príslušnosť a nie je viazaný písomnou dohodou, ktorá obsahuje podobné obmedzenie, nesmie sa mu v  tom brániť.

Iný prístup k hráčovi zo strany MK je hrubým porušením Prestupového poriadku, ako aj Stanov SŠZ.

§  9 Rôzne

a/ Matrika je povinná žiadosť o P, TP, N, vydanie L alebo zmenu federácie vybaviť v lehote do 21 dní od podania.

b/ Ustanovenia Prestupového poriadku s náväznosťou na záznamy matriky platia aj pre členov, ktorí obnovili členstvo v SŠZ a nečlenmi boli menej ako 3 roky.

§10 Odvolanie

a/ Odvolania proti rozhodnutiam matriky sa podávajú písomne VV zväzu do 14 dní, doporučene s priloženou potvrdenkou o zaplatení odvolacieho poplatku.

b/ Za hráča do 15 rokov podáva odvolanie jeho zákonný zástupca.

c/ Ak je odvolaniu aspoň čiastočne vyhovené, poplatok sa vracia.

d/ Odvolanie podané neskoro, bez dokladu o zaplatení alebo neoprávnenou osobou sa neprerokúva.

§11 Záverečné ustanovenia

Dohody a konania (aj písomné), ktoré sú v rozpore s ustanoveniami tohto Prestupového poriadku, nemusia príslušné komisie SŠZ rešpektovať.

Prestupový poriadok vrátane zmien bol schválený VV SŠZ dňa 12.07.2008.

Platnosť v plnom znení sa určuje dňom 13.07.2008.

Týmto dňom končí platnosť prestupového poriadku zo dňa 15.07.2006.

 

 

FENĎA Zdenek PEKÁR Karol

ŠTK prezident SŠZ

 

Príloha : hlásenie o zmene

SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ ZVÄZ - matrika

HLÁSENIE O ZMENE

druh zmeny : prestup technický prestup mimoriadny prestup naturalizácia

priezvisko a meno hráča :

dátum narodenia :

adresa :

telefón :

e-mail :

registračné číslo :

z klubu :

do klubu :

súťaž do ktorej bude hráč zaradený :

najvyššia súťaž, v ktorej hrá družstvo nového klubu :

dôvod :

dátum a podpis hráča :

vyjadrenie materského klubu :

 

 

 

 

dátum, podpis (pečiatka)

stanovisko matriky :

 

 

 

 

dátum, podpis (pečiatka)

vyjadrenie nového klubu :

 

 

 

 

dátum, podpis (pečiatka)

adresa : SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ ZVÄZ, Školská 10, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, bankové spojenie : 6601147005/1111


 

Príloha : žiadosť o vydanie licencie

SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ ZVÄZ - matrika

ŽIADOSŤ O VYDANIE LICENCIE

druh licencie : domáca zahraničná / prvá ďalšia / typu „B“

priezvisko a meno hráča :

dátum narodenia :

adresa :

telefón :

e-mail :

reg. č. SR alebo FIDE :

z klubu :

do družstva :

štátna príslušnosť :

pre súťaž :

 

dátum a podpis hráča :

vyjadrenie materského klubu

(alebo zákonného zástupcu) :

 

 

 

dátum, podpis (pečiatka)

stanovisko matriky :

 

 

 

 

dátum, podpis (pečiatka)

vyjadrenie klubu využívajúceho licenciu :

 

 

 

 

dátum, podpis (pečiatka)

adresa : SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ ZVÄZ, Školská 10, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, bankové spojenie : 6601147005/1111


 

hlásenie o zmene vyplnené pre prestup

SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ ZVÄZ - matrika

HLÁSENIE O ZMENE

druh zmeny : prestup technický prestup mimoriadny prestup naturalizácia

priezvisko a meno hráča : XXXXXX Xxxxxxx

dátum narodenia : 00.00.0000

adresa : Xxxxxxxxxxx 00, 00000 XXXXXXXX

telefón : 0000 000000

e-mail : xxxxxx@xxxxxx.sk

registračné číslo : 0000

z klubu : XXXXXXXXX xxx

do klubu : YYYYYYYY xxx

súťaž do ktorej bude hráč zaradený :

najvyššia súťaž, v ktorej hrá družstvo nového klubu : X.liga

dôvod : xxxxxxxxxx

dátum a podpis hráča : 00.00.0000 pppppppppp

vyjadrenie materského klubu :

xxxxxxxxxx

 

00.00.0000 pppppppppp

dátum, podpis (pečiatka)

stanovisko matriky :

 

 

 

dátum, podpis (pečiatka)

vyjadrenie nového klubu :

xxxxxxxxxx

 

00.00.0000 pppppppppp

dátum, podpis (pečiatka)

adresa : SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ ZVÄZ, Školská 10, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, bankové spojenie : 6601147005/1111


 

hlásenie o zmene vyplnené pre naturalizáciu

SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ ZVÄZ - matrika

HLÁSENIE O ZMENE

druh zmeny : prestup technický prestup mimoriadny prestup naturalizácia

priezvisko a meno hráča : XXXXXX Xxxxxxx

dátum narodenia : 00.00.0000

adresa : Xxxxxxxxxxx 00, 00000 XXXXXXXX

telefón : 0000 000000

e-mail : xxxxxx@xxxxxx.sk

registračné číslo :

z klubu :

do klubu : XXXXXXXXX xxx - družstvo X

súťaž do ktorej bude hráč zaradený : X. liga

najvyššia súťaž, v ktorej hrá družstvo nového klubu :

dôvod :

dátum a podpis hráča : 00.00.0000 pppppppppp

vyjadrenie materského klubu :

 

 

 

dátum, podpis (pečiatka)

stanovisko matriky :

 

 

 

dátum, podpis (pečiatka)

vyjadrenie nového klubu :

xxxxxxxxxx

 

00.00.0000 pppppppppp

dátum, podpis (pečiatka)

adresa : SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ ZVÄZ, Školská 10, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, bankové spojenie : 6601147005/1111


 

žiadosť o vydanie licencie pre domáceho hráča do 18. rokov

SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ ZVÄZ - matrika

ŽIADOSŤ O VYDANIE LICENCIE

druh licencie : domáca zahraničná / prvá ďalšia / typu „B“

priezvisko a meno hráča : XXXXXX Xxxxxxx

dátum narodenia : 00.00.0000

adresa : Xxxxxxxxxxx 00, 00000 XXXXXXXX

telefón : 0000 000000

e-mail : xxxxxx@xxxxxx.sk

reg. č. SR alebo FIDE : 0000

z klubu : XXXXXXXXX xxx

do družstva : YYYYYYYY xxx „A“

štátna príslušnosť : xxxxxxxxxx

pre súťaž : X. liga skupina Y

 

dátum a podpis hráča : 00.00.0000 pppppppppp

vyjadrenie materského klubu

(alebo zákonného zástupcu) :

len u hráčov do 18 rokov

00.00.0000 pppppppppp

dátum, podpis (pečiatka)

stanovisko matriky :

 

 

 

dátum, podpis (pečiatka)

vyjadrenie klubu využívajúceho licenciu:

 

00.00.0000 pppppppppp

 

dátum, podpis (pečiatka)

adresa : SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ ZVÄZ, Školská 10, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, bankové spojenie : 6601147005/1111

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.