sachklub Apollo

Stanovy slovenského šachového zväzu

08.02.2011 17:50

 

  

 

STANOVY

SLOVENSKÉHO ŠACHOVÉHO ZVÄZU

STANOVY SLOVENSKÉHO ŠACHOVÉHO ZVÄZU

 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Postavenie, názov a sídlo zväzu

 1. Názov občianskeho združenia znie : (v slovenskom jazyku) Slovenský šachový zväz ; (v anglickom jazyku): Slovak Chess Federation.

 2. IČO: 17 31 05 71

 3. Sídlo občianskeho združenia: Junácka 6, 832 80 Bratislava.

 4. Občianske združenie Slovenský šachový zväz je právnická osoba založená v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 5. Slovenský šachový zväz (v skratke SŠZ, ďalej len zväz) je právne samostatná, nepolitická záujmová organizácia (občianske združenie) s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky (ďalej len SR), ktorú vytvorili jeho členovia so sídlom v SR.

 6. Zväz je členom Medzinárodnej šachovej federácie FIDE.

 7. Zväz je členom Európskej šachovej únie ECU.

 8. Zväz je členom Slovenského olympijského výboru.

 9. Zväz je jediným právnym nástupcom Šachového zväzu SÚV ČSZTV.

§ 2

Predmet činnosti

 1. Zväz zastupuje záujmy svojich členov v rámci SR i v zahraničí.

 2. Zväz vytvára a uskutočňuje koncepciu rozvoja šachovej hry a šachového športu (ďalej len šachu) v SR.

 3. Pri vytváraní podmienok pre rozvoj šachu v SR vyvíja zväz tieto základné aktivity:

  1. spolupracuje s orgánmi verejnej správy (orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a orgánmi záujmovej samosprávy) a inými inštitúciami a organizáciami;

  2. finančne i materiálne zabezpečuje štátnu šachovú reprezentáciu SR v kategóriách družstiev a jednotlivcov;

  3. obstaráva prostriedky na svoju činnosť a na ekonomickú podporu klubov, oddielov a krajských združení, pričom môže vykonávať ojedinelo aj podnikateľskú činnosť a zúčastňovať sa na podnikaní iných právnických osôb;

  4. organizuje domáce majstrovské a nemajstrovské súťaže, ako aj medzinárodné podujatia;

  5. organizuje šachový život a presadzuje záujmy šachového hnutia ako aj záujmy svojich základných a individuálnych členov v obciach, mestách a regiónoch SR;

  6. vytvára optimálne športovo-šachové legislatívne prostredie vydávaním príslušných pravidiel, smerníc a vykonávacích predpisov v súlade s týmito stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR;

  7. zabezpečuje rozvoj, popularizáciu a propagáciu šachu (vrátane zadokumentovania a uchovania šachovej histórie), medzi šachovou i nešachovou verejnosťou (tak medzi dospelými ako aj mládežou), pri rozvoji šachu spolupracuje i so Združením korešpondenčného šachu Slovenskej republiky a Slovenskou organizáciou kompozičného šachu;

  8. zabezpečuje odborný rast, organizáciu a riadenie prípravy školení trénerov, rozhodcov a funkcionárov;

  9. zabezpečuje výchovu (trénersko-metodickú činnosť) mládeže vo všetkých vekových kategóriách a jej účasť na významných medzinárodných podujatiach.

  10. zastupuje slovenský šach vo FIDE, ECU a ďalších medzinárodných inštitúciách a spolupracuje s členmi týchto organizácií

  11. vypracováva dlhodobú koncepciu a stratégiu rozvoja šachu v SR a plní ďalšie úlohy vyplývajúce z týchto stanov.

 

 

§ 3

Členstvo vo zväze

 1. Zväz má kolektívnych (základných členov, a ich prostredníctvom individuálnych členov - fyzické osoby) a individuálnych členov – fyzické osoby a tzv. inštitút Sympatizanta zväzu. Členstvo vo zväze vzniká registrovaním písomnej prihlášky v zmysle stanov na sekretariáte zväzu.

 2. Základnými členmi sú šachové kluby, šachové krúžky, šachové oddiely telovýchovných jednôt resp. šachové oddiely iných športových zväzov. Základní členovia majú vlastnú právnu subjektivitu (právnické osoby) alebo ich subjektivita je odvodená z právnej subjektivity inej právnickej osoby, pod ktorú patria (príslušnej telovýchovnej jednoty resp. inej organizácie). Registráciou základného člena sa jeho členovia - fyzické osoby, stávajú individuálnymi členmi zväzu.

 3. Členovia, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj šachu, môžu byť menovaní čestnými členmi.

 4. Sympatizant zväzu je fyzická osoba, ktorá nie je individuálnym členom resp. nehráva aktívne súťažný šach, alebo právnická osoba, ktorá nie je základným členom, ale je priaznivcom šachu a má záujem podporovať morálne a finančne zväz.

 5. Organizačne sa základní i individuálni členovia združujú v krajských šachových zväzoch, ktoré si vytvárajú vlastné orgány podľa organizačných potrieb.

 6. Členstvo vo zväze je dobrovoľné, každý člen má právo zo zväzu vystúpiť na základe písomného oznámenia doručeného na sekretariát zväzu, ktorým sa vzdáva členstva vo zväze.

 7. Ak sa člen dopustí závažného porušenia stanov, môže byť disciplinárne potrestaný, výkonný výbor je oprávnený pozastaviť mu členstvo vo zväze. Toto opatrenie platí aj pre individuálnych členov. Konečné rozhodnutie o vylúčení člena prislúcha Rade zväzu (ďalej len rada).

 8. Základný i individuálny člen, ktorý nezaplatil členské príspevky za uplynulý kalendárny rok, má automaticky pozastavené členstvo vo zväze, môže sa však zúčastniť akcií zväzu za podmienok stanovených pre nečlenov zväzu.

 9. Zánikom základného člena resp. smrťou fyzickej osoby (člena) alebo vyhlásením za mŕtveho podľa osobitných predpisov zaniká členstvo v zväze automaticky.

 10. Ukončením členstva základného člena zaniká automaticky aj členstvo jeho individuálnych členov, pokiaľ sa títo do 1 roku nepreregistrujú podľa § 3 bod 1, 2.

§ 4

Práva a povinnosti členov

 1. Základní členovia

  1. organizujú šachový život a presadzujú záujmy šachového hnutia v obciach, mestách a regiónoch SR, pri čom spolupracujú aj s krajskými orgánmi;

  2. starajú sa o rozvoj šachu a jeho propagáciu, najmä medzi mládežou;

  3. zastupujú spoločné záujmy svojich individuálnych členov, vytvárajú podmienky pre rozvoj šachového športu a venujú sa práci s mládežou ;

  4. štatutárne upravujú práva a povinnosti svojich individuálnych členov, určujú rozsah svojej právnej subjektivity a ekonomickej samostatnosti;

  5. navrhujú zástupcov do orgánov zväzu, orgánov krajských združení a volia delegátov s hlasom rozhodujúcim na Konferenciu zväzu (ďalej len konferencia) prostredníctvom svojich krajských združení;

  6. v súlade so základnými predpismi zväzu vydávajú vlastné vykonávacie predpisy pre súťaže, ktoré organizujú;

  7. zúčastňujú sa so svojimi družstvami a individuálnymi členmi na súťažiach organizovaných zväzom;

  8. obstarávajú prostriedky na svoju činnosť a odvádzajú zväzu poplatky určené konferenciou vo výške stanovenej radou.

 2. Individuálni členovia

  1. môžu byť registrovaní buď u jedného základného člena, prostredníctvom ktorého si platia členské a iné poplatky voči zväzu a plnia klubové, resp. oddielové povinnosti alebo priamo na zväze (bez nutnosti byť registrovaní u základného člena); u kolektívnych členov zodpovedá základný i jeho individuálny člen za platenie členských a iných poplatkov voči zväzu spoločne a nerozdielne (solidárna zodpovednosť);

  2. majú právo zúčastňovať sa na všetkých akciách a súťažiach zväzu podľa podmienok a kritérií stanovených zväzom resp. schválenými jeho orgánmi

  3. majú právo na využívanie finančných a materiálnych prostriedkov zväzu podľa podmienok a kritérií stanovených zväzom, resp. jeho orgánov;

  4. majú právo podieľať sa na činnosti zväzu a za tým účelom podávať návrhy, podnety, žiadosti a pripomienky k činnosti zväzu;

  5. majú právo získavať potrebné informácie o činnosti zväzu;

  6. svoje práva uplatňujú u základného člena a jeho prostredníctvom, resp. priamo na zväze prostredníctvom sekretariátu;

  7. podliehajú disciplinárnej právomoci zväzu, resp. orgánov na to zriadených s právom hájiť sa.

   1. Čestní členovia

sú oprávnení zúčastňovať sa na rokovaniach konferencie s hlasom poradným a môžu byť volení do orgánov zväzu. Sekretariát zväzu vedie evidenciu čestných členov.

   1. Sympatizant zväzu

     1. morálne a hmotne (finančne) podporuje aktivity zväzu bez nároku zapájať sa do súťaží organizovaných zväzom (napr. nehrajúci rodič, nehrajúci manžel/manželka, sponzor)

     2. platí symbolický členský poplatok schválený zväzom

     3. inak má obdobné práva a povinnosti ako individuálni členovia.

   2. Všetci členovia sú povinní dodržiavať a riadiť sa stanovami a inými predpismi zväzu ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, pravidlami medzinárodnej šachovej federácie FIDE (individuálni členovia v súťažiach i mimo nich dodržiavať zásady fair-play, pravidlá slušnosti a morálky v súlade s Etickým kódexom FIDE) tak, aby svojím konaním nepoškodzovali dobré meno zväzu.

 1. ORGÁNY ZVÄZU

§ 5

Štruktúra orgánov

    1. Orgánmi zväzu sú:

     1. Konferencia zväzu;

     2. Rada zväzu;

     3. Výkonný výbor;

     4. Kontrolná komisia;

     5. Odborné komisie (ďalej komisie);

     6. Prezident zväzu (ďalej prezident).

    2. Konferencia a rada sa vytvárajú na základe pomerného zastúpenia krajských združení, podľa počtu základných a individuálnych členov kraja. Výkonný výbor a komisie zväzu sa vytvárajú na princípe odbornosti a sú priamo zodpovedné orgánom, ktoré ich zvolili alebo menovali.

 1. Orgány zväzu zodpovedajú za svoju činnosť takto:

     1. Konferencia zväzu - základným a individuálnym členom zväzu;

     2. Rada zväzu - konferencii;

     3. Výkonný výbor - rade;

     4. Kontrolná komisia - konferencii;

     5. Odborné komisie - výkonnému výboru v operatívnej riadiacej práci, rade v koncepčných a personálnych otázkach.

      1. Funkčné obdobie členov rady, prezidenta zväzu, členov výkonného výboru a členov kontrolnej komisie (ďalej len člen orgánu zväzu) je trojročné (počnúc dňom zvolenia do funkcie) resp. do konania najbližšej konferencie a končí posledným dňom uplynutia funkčného obdobia (riadne funkčné obdobie), pokiaľ nezanikne skôr z dôvodov uvedených v bode 5 tohto ustanovenia.

      2. Funkcia člena orgánu zväzu, pokiaľ nezanikla uplynutím riadneho funkčného obdobia, zaniká:

   1. dňom zvolenia nových členov orgánov zväzu konferenciou (§ 7 bod 1 písm. c);

   2. vzdaním sa funkcie (a to dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie sekretariátu zväzu);

   3. smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho;

   4. stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony;

   5. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s činnosťou zväzu

   6. odvolaním spôsobom ustanoveným v stanovách.

      1. Členovia orgánov zväzu sa pri riešení sporných záležitostí základného člena, ktorého sú individuálnym členom, nezúčastňujú hlasovania.

§ 6

Konferencia

 1. Vrcholným orgánom zväzu je konferencia, ktorá sa koná najmenej raz za tri roky. Kľúč k voľbe delegátov určuje rada, s rešpektovaním princípu pomerného zastúpenia všetkých krajských združení.

 2. Konferenciu zvoláva výkonný výbor na základe schváleného kľúča delegátov písomnou pozvánkou najneskoršie dvadsaťjeden dní pred dňom konania. Ak tak neurobí, prechádza táto povinnosť na kontrolnú komisiu.

 3. Mimoriadnu konferenciu zvolá výkonný výbor:

  1. ak sa na tom uznesie predchádzajúca konferencia;

  2. na základe žiadosti kontrolnej komisie, ak to vyžadujú dôležité záujmy zväzu, ktoré neznesú odklad;

  3. ak o zvolanie písomne požiada aspoň jedna tretina základných členov alebo minimálne 3 krajské združenia prostredníctvom svojho výkonného výboru. V tomto prípade výkonný výbor zvolá mimoriadnu konferenciu najneskoršie do šesťdesiat dní po obdržaní žiadosti;

  4. ak sa na tom uznesie rada, ktorá priamo stanoví termín, do ktorého musí byť mimoriadna konferencia zvolaná.

 1. Ako delegáti s hlasom rozhodujúcim sa na konferencii zúčastňujú volení členovia krajských združení

 2. Právo účasti na konferencii s hlasom poradným majú predseda rady, členovia výkonného výboru, prezident zväzu a predseda kontrolnej komisie.

 3. Rada, resp. výkonný výbor sú oprávnení pozvať na konferenciu aj ďalšie osoby.

 4. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených delegátov s hlasom rozhodujúcim. Ak tomu tak nie je, výkonný výbor je povinný opätovne zvolať konferenciu do 30 dní.

Ak ani opakovane zvolaná konferencia nie je uznášaniaschopná, tak po 2 hodinách od stanoveného otvorenia konferencie sa koná konferencia s prítomnými členmi s hlasom rozhodujúcim (s výnimkou hlasovania podľa § 17 písm. bod 1 písm. a).

 1. Mimoriadna konferencia nahradzuje riadnu konferenciu, z čoho vyplýva termín nasledujúcej riadnej konferencie podľa § 6, čl. 1.

§ 7

Právomoc konferencie

 1. Konferencia, ako vrcholný orgán zväzu, rozhoduje o zásadných otázkach jeho činnosti:

 1. schvaľuje stanovy prípadne ich zmenu a doplnenie;

 2. prerokúva a schvaľuje správu o činnosti zväzu za obdobie od predchádzajúcej konferencie;

 3. volí členov rady, prezidenta zväzu, členov výkonného výboru, členov a náhradníkov kontrolnej komisie;

 4. menuje čestných členov zväzu;

 5. rozhoduje o vstupe zväzu do medzinárodných a vnútroštátnych športových organizácií, ako aj o vystúpení z organizácií, v ktorých je členom;

 6. rozhoduje o druhoch poplatkov odvádzaných zväzu a o zásadných organizačných otázkach, ktoré súvisia s činnosťou zväzu a nie sú upravené v týchto stanovách;

 7. rozhoduje o zániku zväzu a vymenuje likvidátora;

 8. rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré si vyhradí.

 

 1. Všetky právomoci riadnej konferencie má aj mimoriadna konferencia.

§ 8

Volebný poriadok konferencie zväzu

 1. Funkcionárov zväzu volí konferencia zväzu podľa volebného poriadku odsúhlaseného jej delegátmi.

§ 9

Rada zväzu

 1. Najvyšším orgánom zväzu v období medzi konferenciami je rada. Je zastupiteľským orgánom, v ktorom sú pomerne zastúpené krajské združenia.

 2. Počet členov rady stanovuje konferencia. Právomoc odvolať člena rady má len to krajské združenie, ktoré zastupuje. Príslušné krajské združenie má rovnako povinnosť do najbližšieho zasadnutia rady doplniť člena rady, ktorý z akýchkoľvek dôvodov trvalo nemôže vykonávať svoju funkciu. Na čele rady je predseda volený z jej členov minimálne nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady. Zástupcom predsedu rady je podpredseda rady, ktorý zastupuje predsedu rady počas jeho neprítomnosti. O spôsobe jeho voľby, právomoci a odvolaní platia obdobne ustanovenia ako pri predsedovi rady.

 1. V prípade, že predseda rady z akýchkoľvek dôvodov trvalo nemôže vykonávať svoju funkciu, zvolí rada na svojom najbližšom zasadnutí nového predsedu. Do doby zvolenia nového predsedu rady vykonáva jeho funkciu podpredseda rady. Rada môže odvolať svojho predsedu minimálne nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov.

 2. Rada sa schádza najmenej raz polročne. Predseda rady na žiadosť aspoň tretiny členov rady alebo žiadosti kontrolnej komisie je povinný zvolať mimoriadnu schôdzu rady.

 3. Zásady rokovania a spôsob prijímania rozhodnutí rady určuje jej rokovací poriadok.

 4. Rada má právomoci v týchto veciach:

  1. usmerňuje činnosť výkonného výboru s právom odvolať prezidenta zväzu a jednotlivých členov výkonného výboru v prípade opakovaného neplnenia povinností alebo z iných závažných dôvodov;

Pri odvolaní členov výkonného výboru sa vyžaduje viac ako polovica hlasov všetkých členov rady. Pri odvolaní prezidenta a viceprezidenta zväzu sa vyžaduje viac ako dve tretiny hlasov všetkých členov rady. V prípade, že je odvolaný prezident zväzu, preberá jeho funkciu viceprezident zväzu. Ak je odvolaný súčasne prezident a viceprezident zväzu, musí sa do šesťdesiat dní zvolať mimoriadna konferencia. Do tej doby je výkonný výbor riadený povereným členom výkonného výboru.

  1. je povinná doplniť chýbajúceho člena výkonného výboru po odvolaní člena výkonného výboru;

  2. zriaďuje a ruší odborné komisie zväzu, volí a odvoláva ich predsedov;

  3. schvaľuje ročný rozpočet zväzu, správu o hospodárení zväzu, rozhoduje o zásadných majetkových a hospodárskych otázkach a určuje výšku poplatkov odvádzaných zväzu;

  4. vyjadruje sa k správam kontrolnej komisie.

 1. Na zasadnutiach rady sa s hlasom poradným zúčastňujú prizvaní členovia výkonného výboru a sekretariátu, zástupca kontrolnej komisie, prípadne aj iné osoby podľa potreby rady.

 2. Rada zväzu je oprávnená konať aj vo veciach patriacich do právomoci konferencie, ak tieto neznesú odklad. Rozhodnutia rady v týchto veciach sú platné do najbližšej konferencie.

§ 10

Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor organizačne a operatívne riadi činnosť zväzu a rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú vyhradené konferencii alebo rade.

 2. Počet členov Výkonného výboru na príslušné volebné obdobie stanoví konferencia. Členovia výboru zabezpečujú plnenie úloh najmä v oblastiach:

 1. ekonomicko-hospodárskej;

 2. športovo-technickej;

 3. legislatívnej

 4. trénersko-metodickej;

 5. organizačnej

 6. klasifikačnej a matriky

 7. rozhodcovskej;

 8. práce s mládežou, ženami a seniormi;

 9. vypracovania projektov

 10. medzinárodných záležitostí;

 11. komunikácie s verejnosťou.

  1. Prezident zväzu zvoláva výkonný výbor podľa potreby, najmenej však deväťkrát ročne. Výkonný výbor musí prezident zväzu zvolať, ak o to požiada rada alebo aspoň traja členovia výkonného výboru. Na zasadnutiach výkonného výboru sa s hlasom poradným zúčastňujú predseda rady, predseda kontrolnej komisie (resp. ich zástupcovia), a ďalšie prizvané osoby.

  2. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomných nadpolovičný počet členov. Uznesenia sa prijímajú väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.

  3. Výkonný výbor môže podľa obsahu prerokúvanej problematiky na zasadnutie prizvať predsedov a členov odborných komisií. Prizvaní účastníci zasadnutia nemajú hlasovacie právo.

  4. Výkonný výbor je zodpovedný za:

   1. schvaľovanie miesta, termínov, finančného a organizačného zabezpečenia súťaží usporiadaných zväzom;

   2. nomináciu a schvaľovanie reprezentačných výberov SR, schvaľovanie návrhov na udelenie medzinárodných titulov;

   3. rozhodovanie v otázkach súvisiacich s majstrovskými a pohárovými súťažami, ktorých spoluorganizátorom alebo garantom je zväz vrátane disciplinárnych opatrení a trestov voči účastníkom súťaží,

   4. priznanie kvalifikačných tried rozhodcov a trénerov podľa výsledkov školení a seminárov, príp. zrušenie oprávnenia;

   5. riadenie a vykonávanie činnosti súvisiacej s propagáciou šachu a získavaním sponzorov;

   6. vymedzenie práv a povinností sekretariátu zväzu a náplň práce jeho profesionálnych pracovníkov;

   7. rozhodovanie o personálnych a platových otázkach sekretariátu zväzu;

   8. sledovanie a vyhodnocovanie činnosti komisií;

   9. prerokúvanie a uzatváranie zmlúv a dohôd s inými organizáciami;

   10. prerokúvanie účtových uzávierok a rozpočtu zväzu;

   11. zabezpečenie kontaktov s domácimi a zahraničnými športovými zväzmi a organizáciami;

   12. vedenie evidencie čestných členov.

   13. rozhodovanie v záležitostiach vyplývajúcich z členstva SŠZ vo FIDE a to zvlášť v oblasti finančných vzťahov, zasielania požiadaviek na udelenie titulov FIDE a v oblasti ratingovania súťaží,

   14. riešenie otázok vyplývajúcich z členstva v Slovenskom olympijskom výbore, zvlášť v oblasti dodržiavania Antidopingovej charty a spolupracuje s Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky,

   15. komunikáciu s organizáciami verejnej správy reprezentujúcimi partnera pre prideľovanie možných dotácií a grantov naviazaných na verejné zdroje v SR a v zahraničí,

   16. o ďalších otázkach, pokiaľ nie sú vyhradené konferencii alebo rade.

    1. Právne úkony výkonného výboru vykonávané v písomnej forme, podpisujú za výkonný výbor aspoň dvaja jeho členovia.

    2. Žiadny člen výkonného výboru nemôže byť členom rady ani kontrolnej komisie.

§ 11

Prezident zväzu

 1. Predstaviteľom zväzu a jeho štatutárnym orgánom je prezident volený v súlade s § 6,7,8 a 9 týchto stanov, ktorý predsedá výkonnému výboru. Funkcia prezidenta môže byť vykonávaná aj formou pracovného pomeru. Rozhoduje o tom konferencia. Podmienky pracovnej zmluvy stanovuje rada.

 2. Prezident zväzu vystupuje a koná za zväz navonok. Za svoju činnosť zodpovedá Konferencii zväzu, rade zväzu a výkonnému výboru zväzu.

 3. Viceprezidenta zväzu na návrh výkonného výboru z členov výkonného výboru menuje rada. Viceprezident zväzu zastupuje neprítomného prezidenta zväzu automaticky. V ostatných prípadoch môže prezident zväzu splnomocniť k zastupovaniu členov výkonného výboru, prípadne ďalšie osoby. Plnomocenstvo v závažných prípadoch musí byť písomné, inak je neplatné. V prípade predčasného zániku výkonu funkcie prezidenta (§ 5 bod 5 písm. b) až f)) preberá funkciu (má právomoci) štatutárneho orgánu zväzu viceprezident až do času zvolenia nového prezidenta zväzu.

§ 12

Kontrolná komisia

 1. Kontrolná komisia sa zriaďuje povinne a je nezávislá od ostatných orgánov zväzu. Za svoju činnosť zodpovedá konferencii.

 2. Úlohou kontrolnej komisie je dozor nad dodržiavaním stanov zväzu a ďalších predpisov, pričom dohliada na to, aby boli vzájomne zosúladené aj so všeobecne záväznými predpismi. Kontroluje hospodársku a inú činnosť zväzu, plnenie úloh (uznesení) orgánov zväzu, posudzuje sťažnosti, predkladá návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

 3. Konferencia stanovuje počet členov kontrolnej komisie a následne volí členov kontrolnej komisie a náhradníkov, kontrolná komisia si zvolí svojho predsedu a podpredsedu. V prípade, že ktorýkoľvek z členov kontrolnej komisie nemôže trvalo vykonávať svoju funkciu, na jeho miesto postupuje náhradník, ktorý doplní kontrolnú komisiu na predpísaný počet členov. V rámci svojej činnosti sú členovia kontrolnej komisie oprávnení požadovať od sekretariátu, orgánov a členov zväzu predloženie podkladových materiálov a požadovať vysvetlenie. O svojej činnosti je povinná vypracovať správu, ktorú predkladá konferencii a jedenkrát ročne rade. Je povinná minimálne 1x ročne vykonať kontrolu vedenia finančného hospodárenia na sekretariáte zväzu.

 4. V závažných prípadoch má kontrolná komisia právo požiadať o zvolanie rady v zmysle § 9, bod 3, o čom informuje jej členov. Rovnako má právo požiadať o zvolanie mimoriadnej konferencie v zmysle § 6, bod 3, písm. b, o čom informuje členov rady a výkonný výbor.

 5. O svojich rozhodnutiach a výsledkoch kontroly rozhoduje na základe hlasovania členov komisie. Návrhy a pripomienky môže podávať ktorýkoľvek člen komisie.

§ 13

Odborné komisie zväzu

 1. Na operatívne riadenie jednotlivých oblastí činnosti rada zriaďuje odborné komisie.

 2. Predsedov komisií volí a odvoláva rada. Členov komisií schvaľuje na návrh predsedu komisie výkonný výbor.

 3. Pôsobnosť a úlohy jednotlivých komisií (štatút) predkladá predseda komisie a schvaľuje výkonný výbor.

§ 14

Sekretariát zväzu

       1. Výkonný výbor zriaďuje na zabezpečenie operatívnej činnosti profesionálny sekretariát zväzu. Sídlo sekretariátu, ktoré nemusí byť zhodné so sídlom zväzu (§ 1 bod 3), schvaľuje rada na návrh výkonného výboru.

       2. Počet členov sekretariátu určuje rada na návrh výkonného výboru. Nadriadeným všetkým zamestnancom sekretariátu je prezident zväzu, ktorý riadi ich prácu.

       3. Členov sekretariátu prijíma a odvoláva výkonný výbor v súlade so Zákonníkom práce.

 1. MAJETOK A HOSPODÁRENIE

§ 15

Majetok zväzu

 1. Majetok zväzu tvoria najmä inventarizovaný hmotný majetok a finančné prostriedky na účte bankového ústavu a v hotovosti.

 2. Zdrojmi majetku zväzu sú:

  1. členské a iné poplatky členov

  2. vklady za účasť družstiev v súťažiach a udelené pokuty z týchto súťaží

  3. dotácie a príspevky zo štátneho rozpočtu;

  4. podiel na príjmoch stávkových kancelárií;

  5. úroky z deponovaných finančných prostriedkov zväzu;

  6. príjmy z poukázaných daní fyzických a právnických osôb za podmienok stanovených v osobitných všeobecne záväzných právnych predpisoch;

  7. dary, sponzorské príspevky fyzických a právnických osôb;

  8. príjmy z ojedinelej podnikateľskej činnosti

  9. iné príjmy.

§ 16

Finančné hospodárenie

       1. Zväz hospodári na základe rozpočtu schváleného na príslušný kalendárny rok. Spravovaním majetku a riešením finančných záležitostí v rámci bežnej prevádzky je poverený zamestnanec sekretariátu.

       2. Výkonný výbor predkladá rade ročnú správu o hospodárení a účtovnú závierku. Priebežný dozor nad finančným hospodárením zväzu vykonáva kontrolná komisia, ktorá sa vyjadruje aj k návrhu rozpočtu.

       3. Finančné hospodárenie zväzu a právomoci jednotlivých orgánov podrobne upravujú vykonávacie predpisy.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 17

Zánik zväzu

 1. Zväz zaniká :

  1. rozhodnutím konferencie o zániku zväzu alebo jeho zlúčením s iným združením;(na platnosť prijatia takéhoto rozhodnutia sa vyžaduje, aby bolo prijaté 3/5 väčšinou hlasov všetkých delegátov s hlasom rozhodujúcim)

  2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení (§ 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 83/1990 Zb. o občianskom združení v znení neskorších predpisov).

 1. Pred zánikom zväzu sa vyžaduje jeho likvidácia, pokiaľ celé jeho imanie nenadobúda právny nástupca alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Ustanovenie Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností v spojitosti s § 20a ods. 4 Občianskeho zákonníka sa primerane použije aj na likvidáciu zväzu.

 2. Majetkový zostatok, ktorý vyplynul z likvidácie (likvidačný zostatok) prejde na jeho členov majetkovým vysporiadaním v súlade s pomerným zastúpením všetkých krajských združení.

 3. V prípade likvidácie zväzu vykoná likvidáciu likvidátor, ktorého vymenuje konferencia zväzu (§ 7 bod 1 písm. g)).

 4. Likvidátor je oprávnený konať v mene zväzu iba vo veciach spojených s jeho likvidáciou.

§ 18

Účinnosť stanov

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom 31. mája 2009, kedy ich schválila konferencia. Účinnosť nadobúdajú dňom ich registrácie podľa platných právnych predpisov Ministerstva vnútra SR. Týmto dňom strácajú platnosť doterajšie Stanovy zväzu vrátane ich zmien zo dňa 11. júna 2006.

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.