sachklub Apollo

Súťažný poriadok - družstvá.

08.02.2011 18:10

SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ ZVÄZ

športovo-technická komisia

SÚŤAŽNÝ PORIADOK - družstvá

 1. Organizácia súťaží

 1. Súťaže družstiev sú organizované v rámci republiky

v rámci krajov

 1. V rámci republiky je vypisovaná extraliga, dve skupiny 1. ligy a štyri skupiny 2. ligy, v ktorých štartuje 12 osemčlenných družstiev. Tieto súťaže sa hrajú formou dvojíc alebo štvoríc družstiev.

Prípadné úpravy určí VV SŠZ pred začiatkom súťaže.

 1. V rámci krajov sú vypisované 3. ligy hrané klasickým systémom a niekoľko skupín 4. a 5. líg podľa územných podmienok.

 2. Otázky postupu a zostupu vo všetkých súťažiach spresní každoročne riadiaci orgán príslušnej súťaže v Rozpise súťaže.

 3. Víťaz extraligy sa stáva majstrom SR a má právo účasti v európskej pohárovej súťaži družstiev.

 1. Riadiace orgány súťaží

 1. Súťaže družstiev riadi Výkonný výbor Slovenského šachového zväzu (VV SŠZ) v rámci republiky

Výkonné výbory krajských šachových zväzov (VV KŠZ) v rámci krajov

VV SŠZ resp. VV KŠZ riadia súťaže prostredníctvom svojej športovo technickej komisie.

 1. Riadiaci orgán súťaže pripraví najneskôr 4 týždne pred žrebovacou schôdzou Rozpis súťaže a vymenuje riaditeľov jednotlivých súťaží, ktorí riadia príslušnú súťaž počas jej trvania.

 2. Rozhodcov nominuje a deleguje Rozhodcovská komisia príslušného riadiaceho orgánu.

 1. Systém súťaže družstiev

 1. Všetky súťaže družstiev sa hrajú spravidla jednokolovo systémom každý s každým podľa vyžrebovania. Družstvo uvedené podľa vyžrebovania na prvom mieste je usporiadateľom stretnutia. V súťažiach hraných formou dvojíc alebo štvoríc družstiev určí farbu figúrok na prvej šachovnici Rozpis súťaže. V ďalších súťažiach má usporiadateľ na prvej šachovnici biele figúrky. Na ostatných šachovniciach sa farba figúrok strieda.

 2. Riadiaci orgán určí počet postupujúcich z nižšej do vyššej súťaže. Právo postupu má ten účastník, ktorý sa umiestnil na postupovom mieste. Ak sa družstvo na postupovom mieste vzdá postupu, prechádza toto právo na najbližšie nasledujúce družstvo. Ak ani toto družstvo nechce postúpiť, rozhodne o voľnom mieste vo vyššej súťaži riadiaci orgán.

 3. V prípade neprihlásenia sa niektorého družstva do súťaže do stanoveného termínu (spravidla do 31.08. kalendárneho roku), uvoľnené miesto obsadzuje vypadávajúce družstvo okrem posledného družstva, ktoré v každom prípade vypadáva. Prípadné ďalšie právo obsadiť uvoľnené miesto získavajú družstvá z nižších súťaží, ktoré v prípade rovnakého umiestnenia odohrajú o postup kvalifikačný zápas.

 4. Družstvo môže byť preradené do nižšej súťaže, keď o to požiada do 31.08. kalendárneho roku.

Uvoľnené miesto obsadzuje družstvo z rovnakého územného členenia ako je preradené družstvo - podľa poradia z vypadávajúcich (okrem posledného družstva) a následne z nižšej súťaže.

 1. Účastníci súťaží družstiev

 1. Do súťaží sa môžu prihlásiť družstvá šachových klubov, oddielov, spolkov a krúžkov registrovaných v SŠZ (ďalej len klub). Oprávnenosť štartu družstva v súťaži posúdi na základe výsledkov minulého ročníka VV SŠZ, resp. VV KŠZ prostredníctvom svojich riadiacich orgánov súťaží.

 2. Každý klub môže do súťaží prihlásiť ľubovoľný počet družstiev. Pokiaľ hrá v jednej skupine súťaže viac družstiev toho istého klubu, musia byť tieto družstvá na sebe hráčsky úplne nezávislé.

 3. V súťažiach riadených SŠZ môžu štartovať len členovia SŠZ, ktorí majú zaplatený hráčsky poplatok na príslušný rok, naturalizovaní cudzinci a držitelia licencie SŠZ pre cudzinca.

 4. Dokladom totožnosti hráča je občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, členský preukaz SŠZ. Družstvo môže pre súťaž využívať fotokópiu dokladov totožnosti overenú riaditeľom súťaže. Bez hodnoverného dokladu totožnosti rozhodca nemusí povoliť nastúpenie hráča na zápas pokiaľ ho nepozná.

 5. Každý registrovaný hráč môže za poplatok požiadať o vydanie licencie na štart za iné družstvo v majstrovských súťažiach družstiev (vlastného alebo cudzieho klubu).

 6. Klub si môže zaradiť do družstva ľubovoľný počet cudzincov. Oprávnenosť štartu cudzinca v súťažiach družstiev SŠZ posudzuje matrika SSŽ po požiadaní a zaplatení poplatku. Súhlas vyjadruje vydaním licencie pre cudzinca.

 7. Cudzincom bez výnimky a mužom nad 18 rokov sa vydáva licencia typu A.

Mladým hráčom do 18 rokov (t. j. tým, ktorí 01.01. roku začiatku súťaže nedovŕšili 18 rokov) a ženám sa vydáva licencia typu B.

Počet licencií je neobmedzený.

 1. V jednej skupine súťaže môže byť hráč uvedený len na jednej súpiske družstva.

 1. Povinnosti družstva

 1. Družstvo sa považuje za prihlásené, keď v stanovenom termíne pošle prihlášku a uhradí vklad do súťaže. V prihláške do súťaže je potrebné uviesť názov družstva, adresu hracej miestnosti, priezvisko, meno, adresu a kontaktné údaje organizačného pracovníka a jeho zástupcu a návrh aspoň dvoch kvalifikovaných rozhodcov na domáce zápasy.

 2. Každé družstvo, ktoré sa prihlási do súťaže, zašle riadiacemu orgánu súťaže v predpísanom termíne súpisku družstva v 2 exemplároch. Na súpisku môže uviesť 2,5-násobok hráčov predpísaných pre danú súťaž. Pri jednotlivých hráčoch je potrebné uviesť priezvisko, meno, dátum narodenia, registračné číslo a platný osobný koeficient v deň začiatku súťaže. Cudzinci a hráči uvedení na súpiske podľa článkov 4.5. a 4.6. musia byť zreteľne vyznačení. Hráč uvedený na súpiske nižšie nesmie mať od hráča uvedeného na súpiske vyššie osobný koeficient vyšší o 201 a viac. Pre súťaže riadené VV SŠZ sa pre zoradenie hráčov na súpiske prioritne používa FIDE rating a ak hráč nemá FIDE rating tak národný rating. Pre súťaže riadené VV KŠZ sa pre zoradenie hráčov na súpiske zohľadňuje vyšší rating hráča.

Pokiaľ je v súpiske voľné miesto môže družstvo doplniť na ktorékoľvek miesto v súpiske hráča, pri splnení rovnakých podmienok ako pre zostavovanie súpisiek, z dôvodov prestupu, vydanej licencie, prvotnej registrácie hráča alebo doteraz nezaradeného kmeňového hráča. Cudzinci, štartujúci na licenciu SŠZ môžu byť doplnení na súpisku najneskôr do začiatku 3. kola súťaže, domáci hráči najneskôr do 15.12. roku začiatku súťaže. Hráč doplnený do súpisky môže nastúpiť na stretnutie najskôr 7 dní po doplnení riaditeľom súťaže. Žiadosť musí byť uplatnená najneskôr 14 dní pred stretnutím.

 1. Základnú zostavu družstva tvorí spravidla toľko hráčov, koľko členné družstvá v súťaži súťažia. Zaraďujú sa do nej hráči podľa poradia na súpiske od prvej šachovnice zostupne. Hráč základnej zostavy môže byť zaradený na súpisku iného družstva tohto klubu len mimo základnú zostavu vo vyššej súťaži. Výnimkou je štart hráča na licenciu.

Základná zostava sa rozširuje do limitu nezapočítanými hráčmi. Z licenčných hráčov sa do limitu môže započítať len toľko hráčov, koľko ich môže nastúpiť v stretnutí. Hráč základnej zostavy, ktorý v priebehu ročníka neodohrá ani jedno stretnutie, v ďalšom ročníku pri zaradení do akéhokoľvek družstva toho istého klubu sa nezapočítava do limitu základnej zostavy. Pokiaľ v priebehu súťaže družstvo doplní hráča do základnej zostavy, považujú sa pôvodní hráči aj nový hráč za členov základnej zostavy.

 1. Hráči sa uvádzajú do zostavy stretnutia v poradí podľa súpisky. V jednom stretnutí môžu za družstvo nastúpiť najviac štyria hráči s licenciou, z toho maximálne dvaja s licenciou typu A. V súťažiach s menším počtom šachovníc ako 8 polovica takýchto hráčov. Hráč nesmie byť súčasne zaradený do viacerých zostáv v majstrovských stretnutiach súťaží družstiev a nemôže začať hrať partiu v zápase družstiev pokiaľ nedohrá predtým hranú partiu v inej majstrovskej súťaži družstiev. Posúdenie možnosti začať hrať novú partiu je v právomoci rozhodcu. Porušenie tohto zákazu sa chápe ako neoprávnené nastúpenie hráča s dôsledkami pre družstvo podľa tohto článku.

Po odovzdaní nesmie byť zostava doplňovaná a zamieňaná inými hráčmi. Rozhodca je povinný presvedčiť sa, že zostava súhlasí so súpiskou. Na prípadné chyby v poradí hráčov upozorní kapitána družstva a umožní mu poradie opraviť. Ak sa aj napriek tomu stane, že sa niektoré partie začnú hrať s nesprávne zostavenými dvojicami, zodpovedá za chyby kapitán družstva. Družstvo, ktoré túto skutočnosť zavinilo, prehráva tieto partie kontumačne. Postihnuté bude to družstvo, ktorého hráči majú poradové čísla na zostave nezodpovedajúce číslam šachovníc, na ktorých hrajú. Družstvo musí odovzdať zostavu najmenej s polovicou predpísaného počtu hráčov. Pri nižšom počte hráčov družstvo prehráva kontumačne na všetkých šachovniciach. Pokiaľ je to takto u obidvoch družstiev, prehrávajú kontumačne obidve družstvá so skóre 0:0. Ak má družstvo neúplný počet hráčov, obsadzuje prednostne prvé šachovnice a posledné prehráva kontumačne.

 1. Pred stretnutím si družstvo určí kapitána, pričom je povinné oznámiť jeho meno rozhodcovi stretnutia. Pokiaľ sa v priebehu stretnutia nemôže kapitán z akýchkoľvek dôvodov venovať svojim povinnostiam, oznámi rozhodcovi meno svojho zástupcu. Kapitán predloží rozhodcovi na kontrolu doklady hráčov, ktorých zaradil alebo uvažuje o ich zaradení do zostavy tohto stretnutia.

V čase stanovenom ako začiatok stretnutia alebo najneskôr do 1 hodiny od stanoveného začiatku sú kapitáni oboch družstiev povinní odovzdať rozhodcovi stretnutia zostavy družstiev. Čas, ktorý uplynie od stanoveného začiatku do odovzdania zostavy rozhodcovi, sa započíta každému hráčovi tohto družstva. Pokiaľ so zostavou otáľajú obidve družstvá, spoločne stratený čas si rozdelia rovnakým dielom.

Kapitán družstva môže odovzdať zostavu, v ktorej sú uvedení aj neprítomní hráči, prítomných hráčov však musí byť minimálne polovica predpísaného počtu (rozhodca si to musí overiť !). Rozhodca otvorí stretnutie na všetkých, podľa odovzdaných zostáv obsadených šachovniciach. Hráč uvedený do zostavy sa musí dostaviť k partii do 1 hodiny od rozhodcom stanoveného začiatku stretnutia, inak partiu prehráva kontumačne. Za nedostavenie hráča k partii sa udeľuje pokuta podľa Sadzobníka poplatkov a pokút.

Ak sa nedostavenie hráča v priebehu súťaže zopakuje, družstvo zaplatí pokutu a prehráva kontumačne všetky partie od tejto šachovnice nadol. Hráč už nemôže nastúpiť za družstvo do konca súťaže.

 1. Družstvo, ktoré neodovzdá zostavu do 1 hodiny, prehráva kontumačne na všetkých šachovniciach. Ak ani jedno družstvo neodovzdá zostavu do 1 hodiny, prehrávajú kontumačne obe družstvá so skóre 0:0. Meškanie sa družstvu prepáči, pokiaľ družstvo doloží, že bolo spôsobené vyššou mocou (meškanie verejného dopravného prostriedku, havária).

 1. STRETNUTIE

 1. Stretnutie začína v čase stanovenom Rozpisom súťaže. Pokiaľ hosťujúce družstvo požiada z dôvodu dopravného spojenia o posun začiatku o 1 hodinu dopredu resp. dozadu (v extralige o 2 hodiny v sobotu a 1 hodinu v nedeľu) sú domáci povinní vyhovieť. Väčšie časové posuny už záležia len na dobrovoľnosti domácich. Žiadosť o zmenu začiatku sú hostia povinní odoslať preukázateľne organizačnému pracovníkovi súpera najneskôr 14 dní pred stretnutím. O zmene začiatku stretnutia sú domáci povinní oboznámiť rozhodcu stretnutia. O dohode informuje žiadateľ riaditeľa súťaže.

 2. Riadiaci orgán súťaže s prihliadnutím k územným podmienkam stanoví čakaciu lehotu, ktorú sú povinné družstvá na súpera čakať. Rozhodca i družstvá majú využiť všetky možnosti, aby sa stretnutie odohralo. Všetky skutočnosti týkajúce sa neskorého začiatku uvedie rozhodca v Zápise o stretnutí. Kapitán má právo uviesť do Zápisu o stretnutí pripomienky a nedostatky zo strany súpera, usporiadateľa alebo rozhodcu.

 3. Súťaž sa hrá podľa Pravidiel FIDE a ich výkladu platného v SR. V súťažiach družstiev riadených SŠZ je čas na rozmýšľanie 90 minút na 40 ťahov + 30 sekúnd za každý vykonaný ťah a 30 minút do konca partie + 30 sekúnd za každý vykonaný ťah alebo 2 hodiny na 40 ťahov a 1 hodina na zvyšok partie.

Pri použití tempa hry s pridaním času aspoň 30 sekúnd za vykonaný ťah platí povinnosť zapisovať celú partiu a neplatí článok 10.2 Pravidiel FIDE, t.j. možnosť žiadať o remízu, pretože súper neusiluje alebo nemôže usilovať o výhru normálnymi prostriedkami.

 1. V priebehu partie nesmie do partií členov družstva zasahovať nikto. Kapitán sa môže vyjadrovať len k ponuke remízy zo strany súpera alebo k otázke spoluhráča o možnosti ponúknuť remízu. Musí sa pritom zdržať akýchkoľvek komentárov. Po skončení partie sú hráči povinní odovzdať čitateľný originál partiára s kompletným dopísaním ťahov a údajov rozhodcovi stretnutia.

 2. Po skončení stretnutia usporiadateľ preplatí rozhodcovi náhrady podľa údajov na delegačnom liste a v Rozpise súťaže. Obidvaja kapitáni a rozhodca podpíšu Zápis o stretnutí. Ak to niektorý z kapitánov odmietne, uvedie túto skutočnosť rozhodca do Zápisu o stretnutí. V prvý pracovný deň po stretnutí odošle domáci oddiel originál Zápisu o stretnutí riaditeľovi súťaže. Pokiaľ je to stanovené Rozpisom súťaže nahlási výsledok aj iným spôsobom. Domáci oddiel alebo riaditeľ súťaže je povinný uschovať do skončenia súťaže sadu partiárov pre prípad reklamácie.

 1. Hodnotenie výsledkov

 1. Za výhru partie má družstvo v stretnutí 1 bod, za remízu 0,5 bodu, za prehru 0 bodov. Výsledky partií sa navzájom sčítajú a súčet bodov tvorí skóre. Stretnutie vyhráva družstvo, ktoré dosiahlo vyššie skóre. Pri rovnosti skóre skončilo stretnutie remízou.

 2. Za vyhrané stretnutie sa družstvu počítajú 3 body, za remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Súčet takto získaných bodov určí poradie v súťaži.

 3. Ak po skončení súťaže dosiahnu dve alebo viacero družstiev rovnaký počet bodov, je na určenie poradia rozhodujúce skóre zo všetkých stretnutí. Ak sa podľa tohto kritéria nerozhodne, rozhoduje počet získaných bodov a potom skóre zo vzájomných stretnutí zainteresovaných družstiev. Keby ani toto kritérium nerozhodlo, pridelí sa obidvom družstvám rovnaké umiestnenie. Ak by sa však rozhodovalo o majstrovi SR, postupe, resp. o vypadnutí, rozhodne riadiaci orgán o usporiadaní doplnkového stretnutia, resp. turnaja.

 4. Ak niektoré družstvo vystúpi alebo je vylúčené zo súťaže skôr, ako má odohrané polovicu stretnutí, jeho odohrané stretnutia sa anulujú. Ak malo odohrané aspoň polovicu stretnutí, prehráva zvyšné stretnutia kontumačne. Ak sa družstvo nedostaví počas súťaže dvakrát ku stretnutiu, bude vylúčené zo súťaže. Družstvo, ktoré vystúpilo alebo bolo vylúčené, sa bez ohľadu na počet získaných bodov zaradí na posledné miesto v tabuľke a zostúpi v majstrovských súťažiach o dva stupne nižšie.

 1. Ostatné povinnosti

 1. Usporiadateľ zodpovedá za pripravenie hracej miestnosti (minimálna teplota 18 °C), jednoznačné určenie poradového čísla šachovníc, hracieho materiálu (súpravy, bezchybné hodiny, partiáre, zápis o stretnutí). Je vhodné pripraviť primerané občerstvenie. Pred stretnutím je usporiadateľ povinný predložiť rozhodcovi na vyžiadanie dovtedy vydané spravodaje danej súťaže.

 2. Hosťujúce družstvo si zvolí taký spôsob dopravy, aby sa na stretnutie dostavilo včas.

 3. Rozhodca určený na rozhodovanie stretnutia je povinný dostaviť sa včas, aby mohol skontrolovať hraciu miestnosť, materiál a doklady hráčov. Na pripravenom tlačive vedie v 3 exemplároch Zápis o stretnutí, do ktorého uvedie výsledky, námietky pred, počas alebo ihneď po stretnutí. V prípade sporu spíše protokol, ktorý po podpise kapitánov odošle usporiadateľ riaditeľovi súťaže.

 4. Ak sa na stretnutie nedostaví delegovaný rozhodca, prevezme jeho povinnosti nehrajúci kvalifikovaný rozhodca, ktorý nie je viazaný inými povinnosťami. Ak nie je prítomný nehrajúci rozhodca, stretnutie rozhoduje a jeho povinnosti plní niekto z prítomných alebo kapitán, na ktorom sa kapitáni dohodnú.

Ak sa kapitáni nedohodnú, rozhoduje kapitán družstva určený žrebom.

Pokiaľ sa delegovaný rozhodca dostaví neskôr, prevezme ihneď vedenie stretnutia.

 1. Usporiadateľ je povinný informovať rozhodcu o zmene hracej miestnosti, termínu a času stretnutia.

 2. Všetci zúčastnení sú povinní chovať sa tak, aby nebolo poškodené dobré meno šachovej hry.

 1. Protesty, odvolanIA A právomoci riadiacich orgánov

 1. Protesty

Pri porušení Pravidiel FIDE a ich výkladu, Súťažného poriadku a Rozpisu súťaže môže byť podaný protest. Protest podáva štatutárny zástupca klubu alebo organizačný pracovník družstva predsedovi príslušnej ŠTK najneskôr do 3 pracovných dní od udalosti, ktorá je predmetom protestu.

Opis protestu pošle protestujúci preukázateľne tiež druhej strane, ktorá môže byť prijatím protestu postihnutá a rozhodcovi stretnutia. Druhá strana, prípadne rozhodca stretnutia sú povinní vyjadriť sa k protestu do 3 pracovných dní od doručenia opisu protestu.

 1. Protestný a odvolací vklad

Protesty a odvolania musia byť doložené poplatkom, stanoveným v Sadzobníku poplatkov a pokút.

Vklad sa poukazuje na účet SŠZ v súťažiach riadených VV SŠZ a v súťažiach riadených KŠZ na účet príslušného KŠZ.

 1. Riešenie protestov

O proteste rozhodne príslušná ŠTK do 14 dní od doručenia všetkých podkladov. Rozhodnutie o proteste zašle príslušná ŠTK protestujúcemu a všetkým zúčastneným stranám. Ak je protest uznaný, hoci aj čiastočne, vracia sa protestný vklad v celej výške protestujúcemu. Pokiaľ je protest zamietnutý, prepadá vklad v plnej výške v prospech riadiaceho orgánu.

 1. Odvolanie

Voči rozhodnutiu o proteste je možné podať odvolanie do 14 dní od doručenia rozhodnutia na výkonný výbor šachového zväzu, ktorému podlieha príslušná ŠTK. K odvolaniu je potrebné priložiť doklad o zaplatení poplatku podľa článku 9.2. Na vrátenie, či prepadnutie vkladu platia rovnaké ustanovenia ako v článku 9.3. Rozhodnutie VV ŠZ o odvolaní je konečné.

 1. Právomoci riadiacich orgánov

Riadiaci orgán stanoví v rozpise súťaže výšku postihu pri porušení Rozpisu súťaže, Pravidiel FIDE a Súťažného poriadku.

V prípade preukázateľného dodatočného zistenia porušenia Rozpisu súťaže, Pravidiel FIDE alebo Súťažného poriadku je riadiaci orgán súťaže oprávnený a povinný vydať o tom právoplatné rozhodnutie najneskôr do 14 dní od zaregistrovania zistenia. Podnety o porušeniach podané po lehote 14 dní od skončenia súťaže sa už neriešia.

Výklad článkov 5.5., 5.6., 6.2.

 1. Pokiaľ družstvo mešká menej než 1 hodinu, môže požiadať o anulovanie strateného času s tým, že predloží doklad o meškaní resp. havárii dopravného prostriedku, ktorým cestovalo na stretnutie. Môže si však nechať nastaviť stratený čas, ak uváži, že nebude môcť predložiť hodnoverný doklad.

 2. Pokiaľ družstvo mešká viac ako 1 hodinu ale menej než je stanovená čakacia doba, je súper povinný čakať a odohrať stretnutie. Meškajúce družstvo však musí predložiť hodnoverný doklad o meškaní. Udalosť, ktorá spôsobila meškanie, sa musí týkať minimálne 3 hráčov družstva.

 3. Termín na predloženie dokladu o meškaní sú 3 pracovné dni po dni odohrania stretnutia a to riaditeľovi súťaže, ktorý rozhodne o hodnovernosti dokladu. Ak družstvo požiadalo o hru bez straty času a hodnoverný doklad nepredloží, riaditeľ súťaže stretnutie skontumuje.

 4. Pokiaľ družstvo príde až po uplynutí čakacej doby, nie je súper povinný hrať. Ak však napriek tomu v záujme odohrania stretnutia nastúpi, platia podmienky ako v odstavci b) výkladu tohto článku.

Záverečné ustanovenia

Súťažný poriadok vrátane zmien bol schválený VV SŠZ dňa 12.07.2008.

Platnosť v plnom znení sa určuje dňom 13.07.2008.

Týmto dňom končí platnosť súťažného poriadku zo dňa 15.07.2006.

 

FENĎA Zdenek PEKÁR Karol

predseda ŠTK prezident SŠZ      e 

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.